_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Formació » Formació EVES
Formació de l'EVES Formació de l'EVES

És missió de l'EVES contribuir a millorar la salut i qualitat de vida dels ciutadans, la qualitat dels servicis i programes de salut i de la pràctica professional.

En esta línia, el Pla de Formació de l'Escola proposa i gestiona polítiques i programes de formació especialitzada, actualització i reciclatge dels professionals i col·labora en els programes de pregrau i postgrau. Els grups d'interés preferent a què van dirigides les activitats són professionals sanitaris, responsables de la planificació i gestió dels servicis, treballadors en general dels servicis de salut i col·lectius de professionals i de ciutadans relacionats amb la salut. També es considera prioritari contribuir a l'acció solidària a través de la formació i basant-se en la col·laboració i subvenció d'activitats amb associacions i entitats que desenvolupen programes sociosanitaris.

L'oferta formativa gira en torn a estratègies o àrees crítiques de coneixement. En dotar de continguts estes línies de formació, són objectius del pla EVES: aconseguir l'excel·lència en l'atenció sanitària als pacients; millorar la satisfacció del client i liderar les activitats amb una formació cada vegada més especialitzada; augmentar progressivament amb l'ús de tecnologies avançades el nombre d'activitats no presencials i/o mixtes i finalment, que tinguen reconeixement a nivell europeu per mitjà del sistema de convergència de Bolonya.

Les activitats formatives poden tindre duració diversa i, en alguns casos, es requerix la realització d’un examen o la presentació d’un treball. En qualsevol cas, és necessària l’assistència almenys al 80% de les hores del curs, amb independència de la causa de les absències, per a obtindre el certificat corresponent.

En relació amb el pagament de taxes en els cursos de formació pròpia de l'EVES (Pla Escola), informem que el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, en l'article 184 bis, sobre exempcions i bonificacions, en el seu apartat tres assenyala que està exempt del pagament de la taxa el personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, siga quina siga la titularitat jurídica d'aquells.

D'altra banda, amb caràcter general també hi ha les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l'EVES de la documentació que ho acredite:

  • Els contribuents que siguen persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
  • Els membres de família nombrosa de categoria especial.
  • Els membres de famílies monoparentals de caràcter especial
  • Els membres de família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

Conforme es vagen programant i concretant les dates en què s'impartiran els cursos, es podrà consultar informació més detallada sobre estos en la secció de Novetats en la pàgina principal de l'EVES, en Buscador general de cursos i en el Catàleg de cursos de la Formació EVES.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública